Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

 

Navigácia

6310 Q FINANCIE

Nový odbor v duálnom systéme - prihláška.

Prihláška na stiahnutie.

Študijný odbor financie je nedostatkový odbor, orientovaný na prípravu absolventov zameraním na získavanie teoretických vedomostí podporených a doplnených praktickými zručnosťami v oblasti bankovníctva, finančníctva a služieb poskytovaných daným odborom na trhu práce. Odborné vzdelávanie poskytuje absolventom komplexné vedomosti v oblasti ekonomiky, finančného plánovania, bankovníctva, poisťovníctva, účtovníctva, základov marketingu a manažmentu. Vyučovanie informatiky, práva, burzovníctva a finančníctva vytvára solídne odborné zázemie potrebné pre odborný rast absolventa a zabezpečuje mu schopnosť orientácie v daných odboroch na konkrétnom pracovnom zaradení. Teoretické odborné vzdelávanie je podporené aktívnou účasťou absolventov na konkrétnych projektoch. Ťažiskovým momentom pri komplexnom vzdelávaní absolventov je možnosť aplikovať získané teoretické vedomosti v praxi pri vykonávaní konkrétnych pracovných postupov na konkrétnom, reálnom pracovisku.

Príprava absolventa je zameraná hlavne na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na trhu práce u širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú študenti pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach. Teoretická príprava je orientovaná na odborné predmety ako: financie, podnikové financie a účtovníctvo, verejné financie a dane, základy poisťovníctva a bankovníctva, základy podnikového a finančného manažmentu a základy etiky a komunikácie.

Odbor štúdia umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy a flexibility. Cieľom školy je umožniť študentom nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj odborná jazyková príprava. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy. Vyššia odborná škola otvára vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým zameraním s dobrým teoretickým a etickým základom a dobrou jazykovou prípravou. Štúdium končí absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej časti – obhajoba absolventskej práce, a z teoretickej časti – ústna skúška len z odborných predmetov.

 

► PROFIL ABSOLVENTA

Celková charakteristika absolventa

 • absolvent študijného odboru 6310 Q financie je kvalifikovaným odborníkom, pracovníkom plne pripraveným pre trh práce,
 • samostatne zvláda praktickú odbornú činnosť na danom pracovisku – v bankovom sektore, v poisťovniach a vo finančných inštitúciách,
 • je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci a riešení problémov,
 • tímová práca je pre absolventa dominantným princípom na budúcom pracovisku,
 • aktívne a sústavne sa vzdeláva nielen prostredníctvom vyučovania, čerpá i z moderných médií a využíva projektovú činnosť,
 • štúdium a ovládanie cudzích jazykov poskytované školou ho zaraďuje do kategórie plne vybavených odborných pracovníkov,
 • súhrn teoretických a najmä praktických zručností kvalifikuje absolventa do pozície riadiaceho pracovníka stredného manažmentu.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky v oblasti odborného vzdelania

Požadované vedomosti

Absolvent pozná / má:

 • základy ekonomiky, ekonomické vedomosti o konkrétnych podmienkach bankového sektora, poisťovní a finančných inštitúcií,
 • súhrn poznatkov, vedomostí a návykov orientovaných na prácu v prevádzke,
 • vedomosti o základných princípoch financovania, rozpočtu, účtovníctva, štatistiky,
 • základné pojmy a činnosti v oblasti burzovníctva a finančníctva,
 • schopnosť na základe získaných teoretických vedomostí rozvíjať medziľudské vzťahy v rámci pracoviska i v osobnom živote,
 • schopnosť formulovať v odbornej diskusii správne otázky, názory, postoje,
 • právne normy potrebné pre bežný chod firmy a vie hľadať správne, právne, primárne informačné pramene,
 • schopnosť aplikovať vedomosti, výskum trhu a marketingu a manažmentu na konkrétne podmienky podniku,
 • cudzojazyčné vedomosti a ovláda najmä odbornú, ale i spoločenskú komunikáciu potrebnú pre výkon služieb so zahraničnou klientelou,
 • schopnosť adaptovať sa na konkrétne pracovné a spoločenské situácie podľa etických, právnych a sociologických princípov,
 • informačné a administratívne technológie, výpočtovú techniku a informatiku.

Požadované zručnosti

 Absolvent vie:

 • spracovať dokumenty a informácie na požadovanej formálnej i obsahovej úrovni,
 • aplikovať naučené poznatky a metódy prieskumu trhu,
 • vykonávať účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctve na konkrétnom pracovisku – banke,
 • obsluhovať a využívať výpočtovú techniku (e-mail, tabuľkové procesory, textové editory), telekomunikačnú a kopírovaciu techniku, audiovizuálnu techniku,
 • vypracovať hospodársku korešpondenciu klasickou a elektronickou formou v materskom i cudzom jazyku a využívať špeciálne druhy dokumentov,
 • používať odborný jazyk v materčine i v cudzom jazyku,
 • zvládať interpersonálne vzťahy na pracovisku i s klientmi, ktorým poskytuje služby,
 • vyhotovovať korešpondenciu a písomnosti na požadovanej formálnej úrovni podľa správnej formálnej, pravopisnej i štylistickej normy,
 • ovládať platobné podmienky v bankovníctve a poisťovníctve,
 • poznať informačné a administratívne techniky pri riešení konkrétnych prípadov na pracovisku,
 • samostatne vykonávať obchodno-prevádzkové činnosti,
 • orientovať sa v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa verejných financií,
 • analyzovať a kontrolovať správnosť a úplnosť písomných dokladov,
 • poskytovať poradenské služby a ďalšie služby požadované v styku s klientom,
 • využívať primárne i sekundárne zdroje informácií z oblasti finančníctva a bankovníctva (periodiká, .... ),
 • vykonávať daňové operácie – daňové priznania, rôzne druhy daní,
 • zadeliť si pracovné postupy podľa dôležitosti, a tak dosiahnuť racionálne pracovné tempo,
 • charakterizovať problematiku finančného zabezpečenia primárneho a sekundárneho finančného trhu,
 • pracovať s pomocným technickým vybavením pracoviska.

 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

 Absolvent sa vyznačuje:

 • samostatnosťou pri vykonávaní zverenej práce,
 • racionálnym prístupom pri riešení problémov na pracovisku,
 • flexibilitou v pracovnom zadelení a prijímaní inovačných pracovných metód,
 • zodpovednosťou pri vykonávaní zverených úloh,
 • diskrétnosťou nutnou pre prácu s dôvernými a utajenými materiálmi,
 • empatickým a trpezlivým správaním sa ku klientom i spolupracovníkom,
 • vytrvalosťou pri riešení komplikovaných pracovných problémov,
 • tímovým prístupom k práci i ku kolektívu spolupracovníkov,
 • prosociálnym správaním sa a kultivovaným vystupovaním s požadovanou sociálnou zrelosťou,
 • presnosťou a dochvíľnosťou pri kompletizovaní a odovzdávaní dôležitých pracovných materiálov,
 • aktivitou pri plnení spoločných cieľov zamestnávateľa.

 

Máme všetky materiálne aj personálne podmienky na kvalitné zabezpečenie prípravy žiakov v novom študijnom odbore a preto jeho realizácia si nevyžiada zvýšenie finančných prostriedkov.

 

Študijný odbor bude realizovaný podľa vypracovaných učebných plánov v systéme koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vzájomnom pôsobení a v jednote vo všeobecno-vzdelávacej i v odbornej zložke, na úrovni umožňujúcej celoživotné vzdelávanie.   

 

Príprava absolventa je zameraná hlavne na praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absolventa na trhu práce u širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú študenti pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.

Teoretická príprava je orientovaná na odborné predmety ako: financie, podnikové financie a účtovníctvo, verejné financie a dane, základy poisťovníctva a bankovníctva, základy podnikového a finančného manažmentu a základy etiky a komunikácie.

Odbor štúdia umožňuje absolventom uplatniť sa v zamestnaní, ako aj v samostatnom podnikaní, kde sa vyžaduje v značnej miere samostatnosť, praktická činnosť, odbornosť, vyššia úroveň teoretickej prípravy a flexibility.

Cieľom školy je umožniť študentom nadobudnúť odborné vedomosti, zručnosti a získať schopnosti dôležité pre samostatnú odbornú činnosť. Súčasťou trojročného vyššieho odborného štúdia je aj odborná jazyková príprava. Kvalifikovaní a skúsení pedagógovia usmerňujú študentov a motivujú ich k samoštúdiu, k tímovej práci, ale i k vytváraniu vlastnej iniciatívy.

Vyššia odborná škola otvára vzdelávacie možnosti pre mladých ľudí – maturantov, ktorí dávajú prednosť štúdiu s prevažne praktickým zameraním s dobrým teoretickým a etickým základom a dobrou jazykovou prípravou.

Štúdium končí absolventskou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej časti – obhajoba absolventskej práce, a z teoretickej časti – ústna skúška len z odborných predmetov.